Interesting Links           Master Su Hua Xiang's Blogs (in Chinese):             http://blog.sina.com.cn/suhuaxiangtaiji


           Master Su Hua Xiang's Videos (in Chinese):             http://www.tudou.com/home/item_u7588675s0p1.html


           Su Hua Xiang's YouTube Channel:             http://www.youtube.com/shxtaiji (May be Unavailable inside China)


Friendship Website Link
© Su Hua Xiang 2010